Giá trị yêu thương

Trong ngành khai vấn, yêu thương con người là một giá trị quan trọng.

Giá trị này giúp khai vấn viên kiên trì lắng nghe, phản hồi và đặt câu hỏi nhằm hỗ trợ khách hàng từng bước một đạt đến mục tiêu. Có yêu thương nên biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi người. Vì yêu thương mới thấu cảm được những chia sẻ của người đối diện. Cũng nhờ yêu thương mới nỗ lực đồng hành cùng khách hàng đến cùng.

QR_UI Trợ giúp