Bức Tranh Cuộc Đời

Đăng ký tư vấn

Life Design
Bức Tranh Cuộc Đời

Chương trình Bức tranh cuộc đời được thiết kế theo phương pháp lấy người học làm trung tâm (learner-centered approach) dựa trên nền tảng Khai vấn và Thông minh cảm xúc giúp các học viên làm quen với những công cụ giúp bạn chủ động thiết kế bức tranh cuộc sống đầy cảm hứng, cụ thể hóa những mục tiêu lớn, quản lý sự tập trung, thời gian hiệu quả.

Nội dung
chương trình