Trân trọng thành quả

[Nhìn lại ĐHSAH tháng 08/2016]

Xin chào các Anh Hùng,

Hôm đó chúng ta viết xuống cam kết của mình. Bước qua ngày thứ ba sau Đại hội, tiến độ của các bạn như thế nào?

Cam kết với bản thân thực chất là quá trình xây dựng lòng tự tin; bắt đầu từ một cái rất nhỏ, kiên quyết thực hiện nó. Cơ thể mình có xu hướng chống lại sự thay đổi đột ngột. Do đó ban đầu nên đi bước nhỏ nhưng kiên trì tăng dần trong thời gian dài.

Ba ngày qua là những ngày quan trọng xây dựng thói quen mới. Nỗ lực đầu tiên tạo nền móng cho sự thay đổi. Hãy tự thưởng cho mình. Nhớ lời Phong: “Thưởng mình cái gì không ngược với thói quen đang xây dựng”.

Bốn ngày nữa, một tuần, một tháng trôi qua rất nhanh. Mong bạn trân trọng thành quả mỗi ngày.