Giải quyết vấn đề bằng khai vấn

Khai vấn dựa trên nguyên tắc lắng nghe, phản hồi và đặt câu hỏi.

Quá trình khai vấn không phải là quá trình trị liệu tâm lý. Khai vấn tập trung hỗ trợ người tham dự giải quyết những vấn để ở hiện tại để hướng tới tương lai thông qua việc dùng câu hỏi.

Những ý tưởng của bạn khi nói ra rồi viết xuống sẽ trở nên rõ ràng hơn so với việc để nó trong đầu. Khi mọi thứ được đặt lên bàn, cân nhắc và suy tính, bạn sẽ tìm ra giải pháp cho chính mình.

Hãy viết xuống những suy nghĩ của mình để cân nhắc trước khi ra quyết định.